ජාවා පරිගණක වැඩසටහන්කරණ පාඨමාලාව ජුලි 15 දින පෙ.ව. 8.00 ට ආරම්භ වේ.
උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසු සියළුම පාඨමාලා සඳහා නව බඳවා ගැනීම් - අයදුම්පත් භාරගැනීම සැප්. 07 දින දක්වා සිදුකෙරේ.
හෙට ලොවට ගැලපෙන සියළුම ක්ෂේත්‍ර වල නවීනතම පරිගණක ආශ්‍රිත පුහුණුවීම් හා පාඨමාලා සඳහා විමසන්න

අපේ පිහිටීම