නව පාඨමාලාවන් සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම 2020 අගෝස්තු 31 දින දක්වා සිදුකෙරේ.
සියළුම ක්ෂේත්‍ර වල පරිගණක ආශ්‍රිත පුහුණුවීම් හා පාඨමාලා දැන් පැවැත්වේ.

පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථාන නාම ලේඛනය
List of all CRCs/PICTECs

No

Province

Education Zone

Center Name

Location

1

Western

Sri Jayawardhanapura

Udahamulla CRC

Sri Wijayarama V., Udahamulla

2

Western

Gampaha

Galahitiyawa ZICTEC (CRC)

Galahitiyawa M.M.V., Ganemulla

3

Western

Gampaha

SanghabodhiZICTEC (CRC)

Sanghabodhi M.M.V., Nittambuwa

4

Western

Mathugama

Mathugama ZICTEC (CRC)

Meril kariyawasam M.M.V., Meegahathenna.

5

Western

Horana

Taxila ZICTEC (CRC)

Taxila M.M.V., Horana

6

Western

Negombo

Dalupotha ZICTEC (CRC)

Dalupotha M.V., Dalupotha

7

Western

Kalutara

Kalutara ZICTEC (CRC)

Tissa M.M.V.,Kalutara North

8

Western

Piliyandala

Walles ZICTEC (CRC)

Prince Of Walles College, Moratuwa

9

Western

Colombo

Colombo ZICTEC (CRC)

Lumbini Vidyalaya, Colombo 5.

10

Western

Sri Jayawardanepura

Maharagama ZICTEC (CRC)

President's College, Maharagama.

11

Western

Sri Jayawardenepura

Bomiriya ZICTEC (CRC)

Bomiriya MMV, Kaduwela

12

Western

Sri Jayawardenepura

Malabe ZICTEC (CRC)

Rahula Balika Vidyalaya, Malabe

13

Western

Homagama

Homagama ZICTEC (CRC)

Homagama Central College, Homagama

14

Western

Minuwangoda

Udugampola ZICTEC (CRC)

National School, Udugampola

15

Western

Gampaha

Yakkala ZICTEC (CRC)

Anura M.M.V., Yakkala

16

Western

Gampaha

Attanagalla(CRC)

WP/GM/Urapola Central College

17

Central

Naula

Naula CRC

Nalanda M.V., Naula

18

Central

Denuwara

Denuwara ZICTEC (CRC)

Sri Dheerananda M.V., Pilimathalawa

19

Central

Wattegama

Wattegama ZICTEC (CRC)

K/Madina N.S., Madawala Bazaar

20

Central

Kandy

Gurudeniya PICTEC

Centre for Education Development,Research And Training,Gurudeniya

21

Central

Galewela

Galewela ZICTEC (CRC)

Galewela.C.C,Galewela

22

Central

Katugasthota

Nugawela ZICTEC (CRC)

Nugawela Central College,Nugawela

23

Central

Hanguranketha

Hanguranketha ZICTEC (CRC)

Diyathilaka M.M.V., Hanguranketha

24

Central

Hatton

Hatton ZICTEC (CRC)

Highlands College, Hatton

25

Central

Hatton

Ginigathena ZICTEC (CRC)

Central College,Ginigathena

26

Central

Nuwaraeliya

Nuwaraeliya ZICTEC (CRC)

Gamini National School, Nuwaraeliya

27

Eastern

Akkaraipattu

Akkaraipattu ZICTEC (CRC)

Zonal Education Office, Akkaraipattu

28

Eastern

Trincomalee

PICTEC EP

PDE Office

29

Eastern

Kalkudah

kalkudahZICTEC (CRC)

Kiran, M.V Kiran

30

Northern

Islands

Islands ZICTEC (CRC)

Zonal Education Office, Islands, Velanai.

31

Northern

Vadamaradchy

Vadamaradchy ZICTEC (CRC)

Zonal Education Office, Puloly

32

Northern

Vavuniya

PICTEC Northern Province

Marukkarampalai, Vavuniya

33

Southern

Galle

Galle CRC

Ananda M.V., Kithulampitiya

34

Southern

Hambantota

Hambantota ZICTEC (CRC)

Debarawewa M.M.V., Debarawewa - Tissamaharama

35

Southern

Karandeniya

ZICTEC Karandeniya (CRC)

Karandeniya M.M.V., Karandeniyala

36

Southern

Akuressa

Telijjawila ZICTEC (CRC)

Telijjawila Central College, Telijjawila

37

Sourthern

Akuressa

Godapitiya ZICTEC(CRC)

Godapitiya National School Akuressa

38

North Western

Giriulla

Giriulla CRC

Wicramshila M.M.V., Giriulla

39

North Western

Kuliyapitiya

Kuliyapitiya ZICTEC (CRC)

Sri saranankara M.M.V., Bingiriya

40

North Western

Chilaw

Chilaw ZICTEC (CRC)

Abhaya M.V., Panirendawa

41

North Western

Nikaveratiya

Wariyapola PICTEC

Education Development Center,Nawinna Road, Wariyapola

42

No​rth Western

​Kurunegala

Kurunegala ZICTEC (CRC)

Ma​liyadeva Boys College., Kurunegala

43

Northwestern

Maho

Maho ZICTEC (CRC)

Vijayaba National College, Maho

44

Uva

Viyaluwa

Viyaluwa ZICTEC (CRC)

D.S.Senanayaka National School, Kandaketiya

45

Uva

Wellawaya

Wellawaya ZICTEC (CRC)

Mo/Malwattawala M. M.V., Wellawaya.

46

Sabaragamuwa

Kegalle

Kegalle ZICTEC (CRC)

Dudley Senanayake Central College, Tholangamuwa

47

Sabaragamuwa

Balangoda

Balangoda ZICTEC (CRC)

Ananda Maithreya Central College, Balangoda

48

Sabaragamuwa

Mawanella

Mawanella ZICTEC (CRC)

Mayurapada M.M.V., Mawanella

49

Sabaragamuwa

Embilipitiya

Godakawela ZICTEC (CRC)

R/Emb/Rahula N.S., Godakawela

50

Sabaragamuwa

Rathnapura

pelmadulla ZICTEC (CRC)

Gankanda M.M.V.,Pelmadulla

51

Sabaragamuwa

Rathnapura

Kuruwita ZICTEC (CRC)

Kuruwita M.M.V., Kuruwita

52

Sabaragamuwa

Embilipitiya

Kolonna ZICTEC (CRC)

Kolonna M.M.V., Kolonna

උපුටා ගැනීම - http://allzictec.blogspot.com/ බ්ලොග් අඩවියෙනි.