නව පාඨමාලාවන් සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම 2020 අගෝස්තු 31 දින දක්වා සිදුකෙරේ.
සියළුම ක්ෂේත්‍ර වල පරිගණක ආශ්‍රිත පුහුණුවීම් හා පාඨමාලා දැන් පැවැත්වේ.

සා.පෙළ/උසස් පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණය | OL/AL ICT

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණය විෂයය සඳහා
උපකාරක සේවා