නව පාඨමාලාවන් සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම 2020 අගෝස්තු 31 දින දක්වා සිදුකෙරේ.
සියළුම ක්ෂේත්‍ර වල පරිගණක ආශ්‍රිත පුහුණුවීම් හා පාඨමාලා දැන් පැවැත්වේ.

මධ්‍යස්ථාන කාර්යමණ්ඩලය


මධ්‍යස්ථාන කළමනාකරු
B.A.C. ලක්ෂානි මෙනවිය
(අධ්‍යාපන පරිපාලන III)
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
ඇඹිලිපිටිය.

සහකාර කළමනාකරු
B.L.S. චන්ද්‍රකුමාර මයා

පරිගණක උපදේශක
M. සමන් කුමාර මයා

පරිගණක උපදේශිකා
W.S. ප්‍රේමවතී මිය

පරිගණක උපදේශිකා
K.M.L.I. ගුණතිලකමැණිකේ මිය